Bütin dünýäde öňdebaryjy kompozit öndüriji

 • Agaç ýaly estetiki ýüzli hakyky agaçdan ýasalan däne

  Regalboard-galypdan ýasalan däne m bilen hakyky agaçdan ...

  Ajaýyp senetçilik, agaçsyz çydamlylyk.

  “Regalboard” iň üýtgeşik we tebigy bezeg dünýägaraýyşlaryny ähli ölçeglerde has ýokary öndürijilik bilen üpjün etmek üçin iň täze ýerüsti bejeriş tehnologiýasyny ulanýar.

 • KINDWOOD-Iň köp ykdysady agaç çalyşmak, tebigy we ekologiýa taýdan arassa

  KINDWOOD-Iň köp ykdysady agaç çalyşmak, natrua ...

  B planetasy ýok, ýöne biziň alan ýekeje ýerimiz bar.

  Kindwood-yň başlangyç pikiri we maksady, tokaýa we ýerimize hoşniýetli garamak üçin agaçdan peýdalanmagy çalyşmak.Tebigy görnüşi we duýgulary ýokarda duranlary ýaşaýyş meýdanynda goýýar.E.ölçegli durnuklylykwe hemmetaraplaýyn garşylyk Kindwood-a iň az tehniki hyzmat bilen açyk meýdanda uzak saklamaga mümkinçilik berýär.

 • Örän çydamly we durnukly bolmak üçin ýaraglar bilen örtülen

  Armorshell super durabl bolmak üçin sowut bilen örtülen ...

  Daşarky gatlak, tagtany has berkleşdirýän we ulanyş möhletini uzaldýan gabyk ýaragy hökmünde hereket edýär.

  Uly suw siňdiriş ukyby we pes gysylmagy we giňelmegi bilen Armorshell köp bäsdeş önümlerden tapawutlanýar.Üýtgeşik gaplama materialy we polat çotga tehnologiýasy bortda has gowy işlemäge we reňk görkezmäge mümkinçilik berýär.Armorshell çyglylyga, oda, tegmile, aşgazana, termitlere, howa we ş.m. ýokary garşylyga eýe.

 • Çydamlylygyň we gözelligiň utgaşmasy bilen birleşdirilen we alýuminiň “Atllas-gibrid”

  Birleşdirilen we alýuminiý Atllas-Gibrid ...

  Gaty ýadro, estetiki daşky.Alýumin we WPC birleşmegi;güýç we gözelligiň ajaýyp utgaşmasy.

  Ajaýyp mehaniki häsiýeti bilen, “Atllas” -yň alýumin garyndy ýadrosy adaty WPC / BPC bezeg önümleri bilen deňeşdirilende tagta has ýokary derejä ýetmäge mümkinçilik berýär, şol bir wagtyň özünde daşardan dürli näzik reňklere we nagyşlara eýe bolup, adaty alýumin önümlerinden has owadan bolýar.

Biz kim

s

Galereýa

 • ARMORSHELL
 • ATLLAS
 • KINDWOOD
 • REGALBOARD

Biz hem şu ýerde